Số 11/2023: KHUNG NHIỆM VỤ TÍCH HỢP THÔNG TIN ĐỊA KHÔNG GIAN LIÊN HỢP QUỐC – Số 3

Image Content

Greg Scott, CheeHai Teo, Lesley Arnold, Tim Trainor – Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổng hợp biên soạn.

NHỮNG LĨNH VỰC ẢNH HƯỞNG

Chín hướng đi chiến lược sẽ giữ vững UN-IGIF và hỗ trợ cho quá trình triển khai thực tiễn. Theo đó chúng được tổ chức trong nhóm gồm ba lĩnh vực chịu ảnh hưởng gồm: Quản trị, Công nghệ và Con người.

Quản trị - Quản trị là lĩnh vực vô cùng quan trọng để đạt được bất kỳ năng lực quản lý tích hợp thông tin địa không gian. Quản trị bao gồm các nhiệm vụ cơ bản như bố trí các tổ chức, những yêu cầu liên quan tới quy định, tiêu chuẩn và luật pháp, các vấn đề liên quan tới tài chính cần được xác định và đưa vào bất kỳ chương trình hay dự án thông tin địa không gian bền vững nào.

Công nghệ - Công nghệ có ảnh hưởng tới số liệu vị trí địa lý của các đối tượng, tính sáng tạo, các chuẩn yêu cầu và những gì chúng ta có khả năng nhận được khi hình thành hệ sinh thái số liệu địa không gian. Công nghệ cũng tạo ra năng lực đáp ứng liên tục những yêu cầu, nhu cầu và phương thức khai thác sử dụng số liệu địa không gian.

Con người – Luôn là khía cạnh không cần tranh luận cũng luôn được xác định là hợp phần quan trọng số một, con người chính là yếu tố kích hoạt tính khả dụng của khung nhiệm vụ, thực thi tất cả mọi hợp phần cần thiết để bảo đảm cho thành công của UN-IGIF thường thông qua bởi các mối quan hệ đối tác và sự kết  hợp hoạt động giữa các tổ chức với nhau. Trong đó việc trang bị những kỹ năng cần thiết cùng với kiến thức là điều kiện cốt yếu cho thành công, cùng với đó là năng lực và các chương trình huấn luyện đào tạo song hành với quá trình trao đổi thông tin liên tục giữa tất cả các hợp phần tham gia.

NHỮNG HƯỚNG ĐI CHIẾN LƯỢC TỐI QUAN TRỌNG

Cả chín hướng đi chiến lược đều được đánh giá là quan trọng, tuy nhiên trong đó có hai hướng đi chiến lược trong thực tiễn được xác định là tối quan trọng và tối cần thiết để bảo đảm cho mỗi quốc gia năng lực công bố và năng lực thực thi trong công tác quản trị tích hợp thông tin địa không gian quốc gia một cách bền vững. Hai chiến lược được chỉ rõ ra gồm Chiến lược thứ nhất “ Quản trị và Các tổ chức ” và Chiến lược thứ chín “ Giao tiếp và Cam kết ”.

Tại sao lại có trường hợp phân tách chiến lược tối quan trọng này? Trước tiên, bởi việc hình thành năng lực lãnh đạo mạnh mẽ và những cam kết là yêu cầu thiết yếu. Năng lực lãnh đạo sẽ dẫn đường cho sự thay đổi và tính hiện thực hóa thông qua quá trình triển khai chiến lược địa không gian quốc gia, nó được mô tả rõ ràng trong những ưu tiên chiến lược của quốc gia và cách thức mà thông tin địa không gian sẽ được triển khai áp dụng trong thực tiễn. Năng lực lãnh đạo đòi hỏi tầm nhìn, khả năng triển khai những bước đi mạnh mẽ, và sự thấu hiểu các chiến thuật để đạt được các mục tiêu và tầm nhìn đã đặt ra. Với một năng lực lãnh đạo mạnh mẽ, tất cả mọi điều đều có thể thực hiện và hiện thực chúng trong thực tiễn; nếu thiếu đi năng lực lãnh đạo, chắc chắn sẽ nhận được rất ít kết quả thực tiễn trong đó bao gồm cả các mục tiêu triển khai của UN-IGIF.

UN-GGIM là điểm gặp gỡ, thảo luận và chia sẻ của các chuyên gia từ các quốc gia thành viên UN nhằm thúc đẩy mối quan hệ toàn cầu trong lĩnh vực quản trị thông tin địa không gian.

Với cách tiếp cận tương tự, việc bảo đảm duy trì ổn định và liên tục giao tiếp và cam kết là yêu cầu cần thiết nhằm tăng cường nhận thức và cam kết đối với cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên môn, người ra quyết định và các chính trị gia có liên quan, giá trị vị trí và những lợi ích của việc quản trị tích hợp thông tin địa không gian là tất cả các cấp độ. Giao tiếp và cam kết liên quan trực tiếp tới kỹ thuật công nghệ, thay đổi các quan niệm và thành kiến xã hội, mang lại tầm nhìn cho kinh tế, chống lại bất kỳ những mối hiểm họa tiềm tàng có khả năng xuất hiện, trong đó việc giao tiếp và truyền thông các giá trị của thông tin địa không gian đối với chính phủ các nước đang phát triển là vô cùng quan trọng.

GIAO TIẾP VÀ CAM KẾT

Trong khi thông tin địa không gian làm cơ sở cho tất cả các ngành và các lĩnh vực bởi tính tổng hợp và khả năng ứng dụng tự thân, thì nó cũng gặp phải vấn đề cố hữu là “giao tiếp và nhận thức”. Đây chính là lý do giải thích tại sao mà Chiến lược thứ chín Giao tiếp và Cam kết lại quan trọng đến như vậy. Trong nhiều trường hợp thông tin địa không gian tương đồng với điện và nước; hai yếu tố này luôn được cam kết là sẵn sàng và chính chúng ta cũng mong muốn chúng luôn tồn tại – cho tới khi chúng không có ở đó. Đây là tình huống đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển và ngay cả một số quốc gia đã phát triển. Hơn thế nữa, một thực tiễn mà chúng ta đều biết đó là các nhà phát triển chính sách, những người ra quyết định và quản lý công không hiểu cụ thể về các vấn đề đã được xác định, và giá trị to lớn của các khả năng ứng dụng của thông tin địa không gian trong quá trình giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế, môi trường diễn ra hàng ngày ở các mức độ khác nhau từ cục bộ địa phương, quốc gia đến quy mô toàn cầu.

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn