Huấn luyện & Đào tạo

Huấn luyện & Đào tạo

Cung cấp các dịch vụ Huấn luyện & Đào tạo theo yêu cầu của khách hàng, tại những địa điểm triển khai do khách hàng chỉ định. Hiện tại, chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực chính bao gồm:

 

        Ứng dụng công nghệ GNSS

 

      Sử dụng hệ  thống ECDIS

   Hệ thống theo dõi RFID & GNSS