Số 09/2019: “FIG HANOI WORKING WEEK 2019” – Các Tiểu ban chuyên môn

Image Content

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam dịch và biên soạn.


Tiểu ban FIG 9 - Định giá và Quản lý Bất động sản

Nhiệm vụ của Tiểu ban FIG 9:

- Chuyên nghiệp hoá và nâng cao kiến thức thực tiễn cho các nhà định giá và quản lý tài sản trong tất cả các lĩnh vực định giá và quản lý bất động sản;

- Nghiên cứu và công bố những kiến thức thực tiễn tốt nhất nhằm mang lại lợi ích cho các nhà định giá và quản lý tài sản trong các ngữ cảnh pháp lý khác nhau, phân khúc thị trường khác nhau, đồng thời mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng các nhà đo đạc nhằm cải thiện các dịch vụ cung cấp lại cho cộng đồng;

- Tạo điều kiện thuận lợi, tổng hợp và trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn giữa các nhà đo đạc nhằm mang đến những lợi thế cho ngành, cho khách hàng và cho cả cộng đồng;

- Công bố và quảng bá về các công việc, nhiệm vụ của nhà đo đạc tới cộng đồng, cụ thể hơn là với thế hệ trẻ, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, nâng cao nhận thức về giá trị của các nhà đo đạc cũng như các dịch vụ mà họ cung cấp cho cộng đồng, đặc biệt là việc hỗ trợ cho chương trình phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế cũng như phát triển các mục tiêu thiên niên kỷ (Millennium Development Goals) trên quy mô toàn cầu;

- Phối hợp với các nghiệp đoàn, các nhà đo đạc thuộc các lĩnh vực khác nhằm chuyên nghiệp hoá và cùng nhau đạt được các mục tiêu lớn mà FIG đã đề ra.

Các chủ đề chính của Tiểu ban FIG 9:

- Các cơ sở xác định thuế phục vụ đánh thuế bất động sản

- Các kỹ thuật định giá tập trung

- Thu hồi đất trên diện rộng

- Định giá bất động sản

- Các phương pháp định giá cho bất động sản ở những nơi không tồn tại thị trường riêng

- Định giá chuyên nghiệp và các tiêu chuẩn định giá

- Các vấn đề trong tài chính và đầu tư bất động sản

- Mua cưỡng chế và đền bù trong thu hồi và đòi lại đất đai

- Bất động sản trong thực tiễn và sự phát triển bền vững của các thành phố

Tiểu ban FIG 10 - Kinh tế và Quản lý Xây dựng

Nhiệm vụ của Tiểu ban FIG 10:

- Quảng bá tính ứng dụng thực tiễn của QS/CE và PM/CM trên toàn thế giới;

- Quảng bá tính ứng dụng thực tiễn tối ưu cho QS/CE và PM/CM trên thế giới;

- Quảng bá cho việc đối thoại giữa các tổ chức thành viên liên quan tới tới QS/CE và PM/CM;

- Nuôi dưỡng các chương trình nghiên cứu để xây dựng và hình thành những hiểu biết cơ bản và nâng cao về thực tiễn xây dựng trên toàn thế giới;

- Quảng bá cho mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức thành viên của FIG liên quan tới QS/CE và PM/CM bảo đảm cho sự phát triển trong tương lai và thành công của mỗi thành viên đã tham gia;

- Nâng cấp QS/CE, PM/CM thông qua các chương trình nghiên cứu phát triển, giáo dục đào tạo và phát triển tính chuyên nghiệp thông qua các chương trình triển khai liên tục;

- Đảm bảo tính đồng nhất trong giáo dục đào tạo, các tiêu chuẩn và phương pháp luận liên quan tới QS/CE, PM/Cm trên toàn thế giới;

- Khuyến khích và hỗ trợ phát triển khung giáo dục đào tạo chính thức và năng lực thực thi của QS/CE hoặc PM/CM giữa các tổ chức thành viên có thể chưa có các chương trình giáo dục đào tạo chính thức hoặc phát triển chuyên nghiệp trong QS/CE hoặc PM/CM;

- Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Tiểu ban FIG10 cần phối hợp với các tổ chức quốc tế và khu vực như RICS, ICEC, PAQS, CEEC, AAQS, PMI và các cơ quan tổ chức khác tương đồng về nhiệm vụ và chức năng.

- Thuật ngữ viết tắt:

* QS: Đo đạc số lượng (Quantity Surveying)

* CE: Chi phí xây dựng (Cost Engineering)

* PM: Quản trị dự án (Project Management)

* CM: Quản trị xây dựng (Construction Management)

Các chủ đề chính của Tiểu ban FIG 10:

- Đo đạc quản lý giám sát chất lượng

- Hỗ trợ thắng thầu dự án

- BIM mô hình thông tin công trình xây dựng – Chủ đề nóng bỏng hiện nay

- Các tiêu chuẩn và quy định trong lĩnh vực xây dựng

- Kinh tế xây dựng

- Những đổi mới trong xây dựng nhà và khả năng tuỳ biến nhà trên diện rộng.

 Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi hòm thư: info@anthi.com.vn