Số 08/2019: “FIG HANOI WORKING WEEK 2019” – Các Tiểu ban chuyên môn

Image Content

Nhóm Kỹ thuật Công nghệ Công ty TNHH ANTHI Việt Nam dịch và biên soạn.


- Tham dự một cách tích cực và chủ động vào mạng lưới tiêu chuẩn của FIG (FIG Standards Network) vào các hoạt động như chuẩn hoá quy định và chính sách, phát triển các tiêu chuẩn mới, định hình các phương pháp nghiên cứu ứng dụng;

- Tham dự tích cực vào các sự kiện FIG khu vực, các sự kiện có sự tham gia phối hợp đồng tổ chức với các Tiểu ban khác của FIG.

Các chủ đề chính của Tiểu ban FIG 6:

- Đo đạc xác định biến dạng công trình; Các ứng dụng quét laser 3D;

- Đo đạc kỹ thuật công trình trong quản lý khắc phục thảm hoạ tự nhiên;

- Xác định cao độ chính xác trong thi công công trình;

- Các kỹ thuật mới trong đo đạc công trình và các ứng dụng thực tiễn;

- Hướng dẫn xe máy và các kỹ thuật đo đạc trong thi công xây dựng.

Tiểu ban FIG 7 - Địa chính và Quản lý Đất đai

Nhiệm vụ của Tiểu ban FIG 7:

- Cung cấp diễn đàn trao đổi thông tin và nâng cao kiến thức trong lĩnh vực địa chính, quản trị đất đai và quản lý đất đai trên quy mô toàn cầu;

- Khuyến khích phát triển công tác quản trị và quản lý đất đai ở các quốc gia và khu vực ngèo;

- Quảng bá tầm quan trọng trong việc phát triển và duy trì tính bền vững trong công tác quản trị đất đai theo dạng thức là một hạ tầng quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững dưới áp lực tăng trưởng kinh tế;

- Quảng bá các ứng dụng mới, những sáng tạo kỹ thuật công nghệ, những nâng cấp phần mềm ứng dụng trong địa chính và quản trị đất đai;

- Quảng bá nhận thức về vai trò của các nhà đo đạc trong tất cả các khía cạnh quản trị và quản lý đất đai đối với cộng đồng và các bên có quyền lợi liên quan.

Các chủ đề chính của Tiểu ban FIG 7:

- Những xu hướng mới trong lĩnh vực quản lý đất đai và địa chính;

- Chính sách và cải cách điền địa;

- Quản lý đất đai hỗ trợ phát triển bền vững;

- Phát triển quản lý và điều phối đất đai vì người nghèo;

- Điều chỉnh và gộp nhóm các quyền liên quan tới đất đai;

- Địa chính 3D và 4D; Quản lý đất đai cấp Quốc gia;

- Quản lý đất đai ở các khu vực sau xung đột và sau thảm hoạ tự nhiên.

Tiểu ban FIG 8 - Quy hoạch và Phát triển Không gian

Nhiệm vụ của Tiểu ban FIG 8:

- Tất cả các bên có liên quan tới việc lập và triển khai các kế hoạch hành động vì môi trường bền vững;

- Phát triển các phương pháp luận, hướng dẫn và ví dụ điển hình thực tiễn ứng dụng ở mức độ toàn cầu trong vấn đề môi trường;

- Xây dựng và phát triển các kỹ năng trong lập và phát triển các kế hoạch xây dựng môi trường, bao gồm cả các vấn đề chính thức và phi chính thức khi được nhận dạng;

- Tập trung vào chính những nhà đo đạc và chuyên gia môi trường chịu trách nhiệm dẫn dắt, định hình nền tảng cơ sở dữ liệu để hoạch định chiến lược phát triển, định hình chức năng của các siêu đô thị, bao gồm cả phần tích hợp với khả năng quả trị rủi ro thảm hoạ về mặt nguyên tắc;

- Tìm kiếm mối quan hệ cân bằng trong cạnh tranh giữa các nhu cầu phát triển tương lai với các yếu tố khác như kinh tế, xã hội và các vấn đề về môi trường.

Các chủ đề chính của Tiểu ban FIG 8:

- Thách thức về vấn đề môi trường ở các siêu đô thị;

- Phương án xử lý và quản lý thảm hoạ môi trường;

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất ở đô thị và nông thôn;

- Nguyên tắc quy hoạch và cải tạo các vấn đề môi trường;

- Xác định các vấn đề tồn tại không chính thức trong phát triển không gian;

- Xây dựng phương án và quản lý quá trình đô thị hoá;

- Hợp tác công – tư trong lập kế hoạch và phát triển quỹ đất.

(Còn tiếp)

Mọi thông tin xin liên hệ với chúng tôi qua hòm thư: info@anthi.com.vn